פטור לדירה שנתקבלה במתנה

מקבל דירה במתנה יהיה זכאי לפטור אם גר בה 3 שנים וזאת דירתו היחידה, אם לא גר בדירה, יצטרך להמתין 4 שנים ובלבד שביום המכירה זו דירתו היחידה והוא עומד בתנאי סעיף 49ב2. אך שימו לב למצב הבא – אם הדירה נרכשה לאחר 01/01/14 ומקבל הדירה לחוץ למכור אותה בטרם תקופת הצינון, מס השבח שיחול הוא כמו מס מוטב על עליית שווי הדירה מיום רכישתה.