מוטי דזנה
03-7764977

שם

דואר אלקטרוני

מספר טלפון*

נושא

תוכן ההודעה

בדיקה חשובה
captcha

הליך פשיטת רגל מהו?

פשיטת רגל הינו הליך משפטי מיוחד שנועד לאפשר לחייב, אשר אינו יכול לשלם את חובותיו, "להתחיל מחדש" ולמנוע את התעמרות ואיומי הנושים והשלטונות בו.

קיומו של הליך פש"ר מאפשר לספק הגנה משפטית להימנע מאיומי הנושים והליכי הוצאה לפועל, עם סיום ההליך וקבלת "הפטר" החובות, מתאפסים חובותיו של החייב, ואין לשום נושה זכות לקום ולדרוש עוד כסף.

פקטור זה עושה את חובותיו של החייב בטלים, ואת הסטטוס המשפטי כלכלי של החייב לטאבולה ראסה- דף חלק!

הליך פש"ר הינו היחידי שמאפשר ביטול ומחיקת חובות באופן אבסולוטי, ללא אפשרות שהנושה ירדוף אחר החייב בזמן התנהלות ההליך או אחריו עד עולם.

הממונה על ביצוע אופרטיבי של ההליך פש"ר מטעם הממשל הינו כונס הנכסים הרשמי המשמש גם כאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, (הכנ"ר), ואילו ההליך עצמו מתנהל בבית משפט מחוזי בהתאם לאזור מגורי החייב.
הכנ"ר פועל כנאמן ומנהל זמני הממונה על נכסיהם של פושטי הרגל, ובמקרה של חברות בע"מ פועל כמפרק זמני, וזאת עד למינוי נאמן ו/או מפרק קבוע על ידי בית המשפט, אזי הופך הנאמן למפקח על פעולתם של האחרונים.
במסגרת סמכויותיו של הכנ"ר ובהתאם לשיקול דעתו, יכול וימונה על ידי הכנ"ר מנהל מיוחד אשר יוענקו לו סמכויות לפעול כזרוע הארוכה של הכנ"ר, כל זאת במקרים בהם אופיים של עסקיו ו/או נכסיו של החייב מצריכים מינוי שכזה.
גובה האגרה בהליך פשיטת רגל מתעדכן מפעם לפעם.

יתרונות וחסרונות בפשיטת רגל:

חייב הנרדף על ידי נושיו בהליכי הוצאה לפועל בעיקולים תכופים, פקודות מאסר וכיו"ב ואשר חובותיו לנושים כל-כך גדולים עד כי אין סיכוי שישלם את המגיע ממנו, יהיה מעוניין להגיש בקשה לפשיטת רגל על מנת להפסיק את מרדף הנושים אחריו.עם הגשת הבקשה על ידי החייב הוא יצרף בקשה לבית המשפט כי יופסקו כל הליכיההוצאה לפועל נגדו ולתשלום סכום קבוע לפי יכולתו, לקופת כונס הנכסים הרשמי.משהוכרז פושט רגל על ידי בית המשפט, יופסקו בכל מקרה ההליכים נגדו.לא אחת, בית המשפט או הנאמן מתרים בחייב כי אם לא יעמוד בתנאים שנקבעו לו יבוטל הליך פשיטת הרגל והוא יוחזר להוצאה לפועל, לקורת רוחם של נושיו.ברור שחייב אשר מסתיר רכוש מנושיו או חייב אשר הבריח את רכושו בטרם התמוטטותו הכלכלית, לא יהיה מעוניין להיות מוכרז פושט רגל.כן, חייב אשר מתכוון לשלם לנושיו את המגיע להם, יעדיף להגיע להסדר במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, שכן, פשיטת הרגל היא הליך ארוך ומייגע הטומן בחובו חסרונות גדולים: הסטיגמה, עיכוב יציאה מן הארץ, פיקוח על מעשיו (הכלכליים) בידי הנאמן וכיו"ב.

מעשה פשיטת רגל

בהתאם לס' 5 לפקודת פשיטת רגל יש 7 מעשים חלופיים אשר אם החייב עשה אחד מהם, או נעשה לו אחד מהם, הרי הם בגדר "מעשה פשיטת רגל" לחייב. בנוסף למעשים אלה מציינת פקודת פש"ר מספר מעשים אשר בעשייתם יראו את החייב כאילו עשה מעשה פשיטת רגל.

מעשה פשיטת רגל מורכב מ-2 יסודות:

הראשון הוא היסוד העובדתי, אשר חלופותיו מנויות בסעיפים 5(א) עד 5(ג).השני הוא היסוד הנפשי, שעניינו כוונת ההתחמקות של החייב מנושיו. שני היסודות צריכים להתקיים בו זמנית, דהיינו על האקט העובדתי להיעשות מתוך כוונת התחמקות או דחייה. עיתויו של מעשה פשיטת רגל צריך להתרחש תוך 3 חודשים שקדמו להגשת הבקשה לפשיטת רגל.

הרפורמה בפשיטת רגל
הליך פשיטת הרגל הינו הליך משפטי שנועד בעיקרו להגשים שתי תכליות. התכלית האחת היא לכנס את נכסי החייב ולחלקם בין נושיו בדרך היעילה, המהירה והשוויונית ביותר. התכלית השנייה היא לאפשר לחייב חדל פירעון שאינו מסוגל לשלם את כל חובותיו לפתוח דף חדש בחייו על ידי קבלת הפטר מחובותיו.
הליך פשיטת הרגל כפי שהתנהל טרם הרפורמה נמנע מלהגשים את התכליות האמורות ופעמים רבות בשורת ההפטר, ליבתו של הליך פשיטת הרגל ועיקר ייעודו, לא התגשמה כראוי. ההליך טרם הרפורמה היה ארוך, מסורבל ומרובה התדיינויות משפטיות, אשר רבות מהן טכניות בעיקרן. כך למשל, נכסי החייב מומשו בשלבים הראשונים ואילו התמשכות ההליך בדרך של גביית תשלומים חודשיים לאורך זמן הניבה פירעון נוסף בסכומים זניחים. זאת ועוד, הימשכות ההליך דחתה את מועד בדיקת תביעות החוב וחלוקת הדיבידנד לנושים והביאה לאבדן עניין מצד הנושים בהליך והשיתה על המערכת הציבורית עלויות ניכרות אשר תועלתן מוטלת בספק. בנוסף, ההתמשכות הבלתי סבירה של ההליכים עובר לרפורמה דחקה, לא פעם, את החייבים מחוץ למעגל התעסוקה והיזמות, והביאה אותם למצב של ייאוש ואדישות כך שנוצרה פגיעה בלתי מידתית בכבוד האדם ובזכויותיהם הבסיסיות של החייבים ובני משפחותיהם.
לנוכח זאת, במטרה להביא להגשמת תכליות הליך פשיטת הרגל במסגרת החקיקה הקיימת, עדכן הכונס הרשמי ביום 1 בספטמבר 2013 את גישתו באשר לניהול הליכי פשיטת הרגל הנפתחים לבקשות חייב וקבע מתווה מעודכן ומובנה לניהול מערכתי, יעיל, מידתי וצודק של ההליך. זאת, תוך ביצוע האיזון הנדרש בין אינטרס החייב תם הלב בשיקום כלכלי בדרך של הפטר מחובותיו וזכותו לקיום מינימלי ולחיים בכבוד, לבין אינטרס הנושים לפירעון הוגן ושוויוני של החובות כלפיהם ולהגנה על זכות הקניין.
בהתאם לכך, נקבעו נהלים לניהול הליך פשיטת הרגל שעיקריהם כדלקמן:
* ככלל, הליך פשיטת הרגל ייקצב בזמן מוגדר מראש של כ- 4.5 שנים ממועד צו הכינוס למיצוי יכולת פירעון החובות.
* בכל תיק ימנה הכונס הרשמי מנהל המיוחד מיד עם מתן צו הכינוס. המנהל המיוחד יתמקד במהלך 18 החודשים הראשונים של ההליך, ממועד צו הכינוס ועד למועד הדיון בבקשת פשיטת הרגל, בביצוע בדיקות כלכליות יסודיות, גיבוש מצבת חובות חלוטים וגיבוש תכנית פירעון מוצעת לאישור בית המשפט, שתתבסס על יכולותיו הכלכליות של החייב ומימוש רכושו הפנוי והכנסתו הפנויה לאחר ניכוי צרכי ביתו.
* תכנית פירעון – במסגרת תכנית הפירעון שתגובש ותוצג לאישור בית המשפט , וככל שהחייב יסכים למפורט בה, הוא יוכל לקבל הפטר מותנה מיד עם מתן אישור ההסדר והכרזתו פושט רגל. בסיום מימוש תכנית הפירעון, בתוך פרק זמן של כ- 3 שנים נוספות, יקבל החייב הפטר חלוט מחובותיו.
* בנסיבות מתאימות, כאשר עולה מן החקירות כי המשך ניהול הליכי פשיטת הרגל לא יביא כל תועלת לנושים, ניתן יהיה להמליץ על מתן הפטר לאלתר מיד עם הכרזתו של החייב פושט רגל.
* בנסיבות מתאימות גם ניתן יהיה לקצר את תכנית הפירעון לתקופה קצרה מ- 3 שנים.
* במסגרת הרפורמה יינתנו תמריצים חיוביים לחייבים. שיתוף פעולה מלא מצד החייב ככלל, ושיתוף פעולה מלא בגילוי כל מידע והרכוש מצדו (לרבות רכוש שהוברח עובר לפתיחת ההליך) בפרט, יקדם את החייב לקבלת הפטר מחובותיו. גם הגדלת הכנסותיו של החייב והגדלת התשלום החודשי עשויים, בנסיבות מסוימות, לקדם את קבלת ההפטר.
* לצד התמריצים החיוביים תינקט גישה מחמירה כנגד חייבים שינצלו לרעה את ההליך ויבקשו להערים על הנושים, על בעל התפקיד, על הכונס הרשמי ועל בית המשפט. כנגד חייבים אלה יינקטו צעדי אכיפה והרתעה חריפים. כך לדוגמא, יצירת חובות שלא בתום לב והסתרת מידע מבעל התפקיד יסייגו את מתן ההפטר, או, למצער, ידחוהו באופן משמעותי. התנהגות כאמור עלולה אף להביא לביטול הליכי פשיטת הרגל ולהגשת כתבי אישום פלילי בגין עבירות בפשיטת רגל.

דרך זו של תחימת משך ההליך והבאתו לידי סיום בהפטר בתוך פרק זמן נקוב ומוגדר, תוך מתן תמריץ חיובי לחייב למקסם את הכנסותיו ולסייע באיתור מהיר של רכושו, תביא להגשמת תכליות דיני פשיטת הרגל. יישום הרפורמה בניהול הליך פשיטת הרגל יפתח בפני החייב אופק חיובי ויאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו ולהשתלב בחזרה במשק היצרני. כמו כן, תתאפשר חלוקה שוויונית של דיבידנד בין הנושים בתוך פרק זמן סביר, ייחסכו עלויות מיותרות המושתות על המערכת הציבורית והצדדים שתועלתן מוטלת בספק ועיקר המשאבים הציבוריים המוגבלים יופנו לטיפול בתיקים מהותיים ובנקיטת הליכים כנגד חייבים חסרי תום לב.

חקיקה רלוונטית:

1. ​הסבר לטופס 4 – בקשת החייב למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל

 • חייב, אשר לו חובות של לפחות המינימלי שקבע כונס הנכסים, אשר נוצרו בתום לב, זכאי להגיש בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתו כפושט רגל.
 • את הבקשה יש להגיש בשלושה העתקים. העתק אחד ישאר בידי הכנ"ר. העתק אחד יוגש על ידי החייב לבית המשפט והעתק אחד ישאר בידי החייב.
 • הבקשה מוגשת לבית המשפט שבמקום מגוריו של החייב או מקום עסקו העיקרי או נכסיו.
 • אגרת פתיחת תיק בכונס הרשמי הינה 2,743 ₪. יש להציג קבלה משולמת עם פתיחת התיק.
 • יחד עם הגשת הבקשה יש להגיש את טופס 5.
 • יש להקפיד על רישום כתובת עדכנית אשר תחייב את החייב בקבלת דברי דואר.
 • ליד כתובת המגורים יש לציין מספר טלפון עדכני של החייב.
 • יש לדייק במספר הנושים ובגובה החובות  (סעיפים 1 ו – 2 לבקשה (ולבדוק התאמה לטופס 5).
 • המסמך ערוך כתצהיר ויש להקפיד על חתימתו בפני עורך דין.
 • יש להגיש את הטופס חתום בחתימה מקורית (ולא צילום).

2. הסבר לטופס התחייבות החייב עם הינתן צו הכינוס

 • חייב אשר פותח בהליכי פשיטת רגל חייב לחתום על טופס התחייבות.
 • את הטופס מגישים במשרדי הכנ"ר בעת הגשת בקשת החייב למתן צו כינוס.
 • יש לקרוא הטופס ולחתום חתימה מקורית בתחתית הדף. לתשומת לב החייב, יש להקפיד ולמלא על כל ההתחייבויות אשר מופיעות בטופס זה.
 • יש להקפיד על שליחת צו הכינוס לכל הנושים (בין אם פתחו תיק הוצאה לפועל ובין אם לא פתחו תיק כזה).


3. הסבר לטופס 5א – כתב ויתור על סודיות

 • יש למלא הטופס, הערוך כתצהיר ולהקפיד על חתימתו בפני עורך דין.
 • את הטופס יש לצרף לכל העתק מבקשת החייב למתן צו כינוס.

4. הסבר לטופס 5 – דין וחשבון על חובות ונכסים

 • יש להגיש מסמך זה כשהוא מודפס.
 • יש לחתום על טופס זה, הערוך כתצהיר, בפני עורך דין ולהגישו בחתימה המקורית (לא בצילום).
 • טופס זה מוגש יחד עם בקשת החייב למתן צו כינוס והכרזתו כפושט רגל.
 • הטופס מוגש בשלושה העתקים (כל אחד מצורף להעתק מבקשת החייב לצו כינוס).
 • בגין הגשת דין וחשבון זה אין צורך בתשלום אגרה נוספת מלבד האגרה המשולמת עם פתיחת תיק פשיטת הרגל.
 • יש להקפיד על מילוי כתובת המגורים המדויקת.
 • יש לצרף לטופס צילום תעודת זהות כולל הספח. יש לוודא כי הצילום ברור וקריא.
 • במקרה של גירושין יש לצרף תעודת גירושין והסכם גירושין (יש לצרף תעודה או הסכם מקוריים או כאלה הנושאים מתאים למקור על ידי עורך דין).
 • בחלק ב' לטופס (שכותרתו חובות) – יש להקפיד על מילוי כל החובות. יש להדגיש: פרוט כל החובות, הן אלו שנפתח לגביהם תיק הוצאה לפועל והן אלו שלא נפתח לגביהם. יש לוודא כי קיימת התאמה בין מספר החובות בחלק זה לבין מספר הנושים שצוינו בסעיף 1 ו- 2 לטופס 4 (בקשת החייב לצו כינוס).
 • במקרה של חוב אשר קיים לגביו שעבוד (משכנתא, משכון וכיוצ"ב), יש לצרף את כל מסמכי השעבוד (אישור מקורי של מסמכי השעבוד).
 • בחלק ג' לטופס – (שכותרתו הוצאות) – יש לפרט את כל ההוצאות ולצרף:
  – הסכם שכירות בתוקף.
  – יתרת משכנתא בתוקף.
  – אסמכתאות לאחזקת בית שוטפת (חשבון חשמל אחרון, חשבון טלפון וכיוצ"ב)(ניתן להגיש צילומים של האסמכתאות הנ"ל).
 • בחלק ד' לטופס (שכותרתו הליכים משפטיים) – יש לציין הן הליכים משפטיים שמתנהלים נגד החייב והן הליכים משפטיים שנפתחו ביוזמת החייב.
 • בחלק ה' לטופס (שכותרתו פרטים על עיסוק והכנסות) – יש לציין בצורה ברורה את מקום עבודת החייב ובן/בת זוגו ואת פרטי מקום העבודה.
  – יש לצרף שלושה תלושי שכר אחרונים.
  – יש לצרף טופס 106 או דו"ח אחרון למס הכנסה.
  – יש לציין את מקורות ההכנסה של כל הבגירים המתגוררים עם החייב באותה כתובת מגורים ולצרף תלושי שכר שלהם.
 • בחלק ו' לטופס (שכותרתו נכסים וזכויות) – יש למלא פרטי הנכסים שבבעלות החייב ולצרף אסמכתאות מתאימות (נסח טאבו וכיוצ"ב).

– יש למלא פרטים אודות נכסים שהועברו מידי החייב לצד ג' בעשר השנים האחרונות. יש לצרף את המסמכים המעידים על
ההעברה של הנכסים הנ"ל (חוזה מכר, נסחי טאבו).
– בסעיף 3 לחלק ו' (לגבי בעל חברה) יש לצרף תמצית של רשם החברות וכן דו"חות כספיים מבוקרים כפי שהוגשו למס הכנסה
בשלוש השנים האחרונות לפעילות העסק.
– בסעיף 7 בפרק ו' יש לציין את פרטי כלי הרכב שבבעלות החייב ולצרף את רישיון הרכב.

 • בחלק ז' לטופס (שכותרתו חשבונות בנק וביטוחים) – יש לציין את כל הנכסים הכספיים שבבעלות החייב ובבעלות בן/בת הזוג וכן בבעלות הילדים הן הקטינים והן המתגוררים עם החייב, לרבות קופות גמל, ביטוחים, חסכונות, קרן פנסיה וביטוחי חיים (יש להמציא אישורים מקוריים מקופות הגמל, חברות הביטוח, בנקים וכל מקור אחר).

5. הסבר למילוי דו"ח על הכנסות והוצאות ל- 2 חודשים

 • לאחר מתן צו כינוס לחייב, בין אם לבקשת החייב ובין אם לבקשת נושה, מחובתו של החייב לדווח לכונס הרשמי, אחת לחודשיים, על הכנסותיו והוצאותיו.
 • את הדו"ח הדו חודשי יש לשלוח למשרדי הכונס הרשמי ואם בתיק מונה מנהל מיוחד/נאמן יש לשלוח גם אליו.
 • אם החייב עובד כעצמאי מחובתו לצרף לדו"ח גם את דיווחיו לרשויות המס.
 • אם בני זוג המקיימים משק בית משותף נמצאים בהליך פשיטת רגל, הם יכולים להגיש דו"ח אחד ולהקפיד להגישו בכל אחד מהתיקים. על הדו"ח החודשי חותם החייב אשר מגישו.
 • אין תשלום אגרה בגין הגשת דו"ח זה.
  יש לצרף לדו"ח החודשי את המסמכים הבאים:
 • לצרף תלושי משכורת של החייב, בת זוגו והילדים הבגירים הגרים בבית.
 • דיווח דו חודשי למע"מ.
 • אם יש הכנסה מפנסיה – יש לצרף את האישור מקרן הפנסיה.
 • ככל שיש הכנסה משכר דירה – יש לצרף אסמכתא להכנסה זו.
 • אישור על קצבה ממל"ל.
 • ככל שיש הכנסה מתמיכות – יש לציין את שם התומך, כתובתו ואסמכתא המעידה על התמיכה.
 • יש לצרף הסכם שכירות עדכני.
 • אישור על תשלום משכנתא.
 • אסמכתאות להוצאות אחזקת בית.
 • לצרף אסמכתאות על קניות מוצרי מוזן ומוצרים אחרים.
 • ככל שיש רכב בבעלות החייב – יש לצרף את כל תשלומי אחזקת הרכב.
 • לצרף אסמכתאות על הוצאות טלפון, כבלים והוצאות חינוך.

6. הסבר למילוי בקשת נושה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל

 • נושה, המעוניין לפתוח בהליכי פשיטת רגל כנגד חייב, זכאי להגיש בקשת נושה למתן צו כינוס והכרזה כפושט רגל בגין חוב שהחייב חייב לו בסך מינימלי של 86,532₪.
 • את הבקשה יש להגיש לבית המשפט שבאזור מגוריו של החייב או מקום עסקו או נכסיו.
 • על הנושה לשלם אגרה בגין פתיחת התיק במשרדי הכנ"ר .
  יש לצרף לבקשה אישור על התשלום.
 • יש לציין את שם החייב, תעודת זהות וכתובת המגורים של החייב.
 • יש לציין את מקור החוב ולצרף אסמכתא לקיומו.
 • יש להגיש את הבקשה בארבעה העתקים (ההעתקים מיועדים אל: הכנ"ר, בית המשפט, הנושה החייב) כשהיא מודפסת, ערוכה כתצהיר וחתומה בפני עורך דין.

7. הסבר לטופס 13 – הצעת פשרה (לפי סעיף 19א, או 33, או 52 לפקודה)

הסבר למילוי טופס תביעת חוב

 • נושה, הטוען לחוב מחייב אשר כנגדו ניתן צו כינוס, צריך להגיש טופס תביעת חוב למשרדי הכונס הרשמי.
 • את תביעת החוב יש להגיש בתוך 6 חודשים מיום מתן צו הכינוס כנגד החייב.
 • את הטופס יש להגיש באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט או ישירות למשרדי הכונס הרשמי.
 • הגשת תביעת חוב אינה כרוכה בתשלום אגרה.
 • יש להגיש לכונס הרשמי עותק אחד מתביעת החוב.
 • יש לוודא כי שם החייב מופיע בראש המסמך.
 • יש למלא פרטים מלאים ומדויקים של הנושה.
 • יש לציין סכום מדויק של החוב נכון ליום מתן צו הכינוס.
 • יש לצרף אסמכתאות על החוב (פסק דין או כל הוכחה אחרת לקיומו של החוב).
 • יש לחתום על תביעת החוב, הערוכה כתצהיר, בפני עורך דין.


הסבר למילוי טופס תביעת חוב – עובד

מי שעבד אצל מי שניתן כנגדו צו כינוס וטוען כי חייבים לו שכר עבודה, עליו להגיש תביעת חוב.

 • את תביעת החוב יש להגיש בתוך שישה חודשים מיום מתן צו הכינוס.
 • עצם הגשת תביעת החוב אינה כרוכה בתשלום אגרה.
 • את תביעת החוב יש להגיש באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט או ישירות למשרדי הכונס הרשמי.
 • ככל שאין כספים בקופת הכינוס, יהיה על העובד לשלם אגרת בדיקת תביעת החוב בסך של 299 ₪ (זאת לאחר הגשת תביעת החוב, עצם ההגשה אינה כרוכה בתשלום).
 • תביעת החוב נבדקת על ידי בעל תפקיד ומועברת לתשלום על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • לתביעת החוב של העובד יש לצרף תלושי שכר, הסכם עבודה.

חקיקה עיקרית:

פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) 1980.